HTML JPG PDF XML POT
 Product Family
BMP

Chuyển đổi POT sang BMP qua C#

Xuất tệp PowerPoint® POT sang BMP trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Cách chuyển đổi POT sang BMP bằng C#

Để chuyển đổi POT thành BMP, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Slides và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Các bước chuyển đổi POT sang BMP qua C#

Các nhà phát triển .NET có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp POT sang BMP chỉ trong một vài dòng mã.

 1. Tải tệp POT với một phiên bản của lớp Trình bày

 2. Lặp lại từng Trang chiếu trong Bản trình bày

 3. Tạo hình ảnh tỷ lệ đầy đủ dưới dạng Bitmap với mỗi lần lặp lại

 4. Gọi phương thức Bitmap.Save với phần mở rộng tệp BMP & ImageFormat.Bmp dưới dạng tham số

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã nguồn mẫu chuyển đổi .NET, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi POT sang BMP C#

using (var presentation = new Presentation("template.pot"))
{
  // iterate over all slides in the presentation
  foreach (var slide in presentation.Slides)
  {
    // create a full scale image
    var bitmap = slide.GetThumbnail(1f, 1f);

    // save the image to disk in BMP format
    bitmap.Save(string.Format("Slide_{0}.bmp", slide.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
  }
} 
 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi POT thành BMP

  Hãy thử ứng dụng miễn phí của chúng tôi để chuyển đổi PPT sang BMP

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Bạn cũng có thể chuyển đổi POT thành nhiều định dạng tệp khác, bao gồm một số định dạng được liệt kê bên dưới.

  POT TO EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  POT TO GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  POT TO HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
  POT TO JPEG (Hình ảnh JPEG)
  POT TO ODP (Định dạng bản trình bày OpenDocument)
  POT TO OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
  POT TO PDF (Định dạng tài liệu di động)
  POT TO PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  POT TO POTM (Tệp Mẫu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Trình chiếu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Trình chiếu hỗ trợ macro)
  POT TO PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
  POT TO PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
  POT TO SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  POT TO SWF (Định dạng SWF)
  POT TO TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  POT TO XPS (Thông số kỹ thuật giấy XML)