PPT PPTX ODP PDF
Aspose.Slides  for .NET

Hợp nhất Powerpoint, PDF, PPT hoặc các tài liệu khác với nhau trong C#

Xây dựng các ứng dụng .NET của riêng bạn để kết hợp các bản trình bày bằng API phía máy chủ.