Hợp nhất hình ảnh thành BMP trong C#

API .NET đa nền tảng mạnh mẽ để hợp nhất các tệp Hình ảnh với BMP bằng mã C# trên các Nền tảng NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Hợp nhất hình ảnh thành BMP bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET là thư viện .NET mạnh mẽ được sử dụng để tạo, chuyển đổi, hợp nhất và thao tác với bản trình bày, tệp PDF, hình ảnh, và các tập tin khác. Khi bạn hợp nhất hình ảnh với BMP, bạn đang kết hợp các hình ảnh một cách hiệu quả để có được một tệp BMP.

Hợp nhất hình ảnh thành BMP trong C#

Sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể hợp nhất hình ảnh với BMP một cách nhanh chóng chỉ bằng một vài dòng mã

Mã C# để hợp nhất Hình ảnh với BMP

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image1.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 100, 100, image);

  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image2.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 200, 100, 100, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.bmp", ImageFormat.Bmp);
}

Cách hợp nhất Hình ảnh với BMP trong C#

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho .NET. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải các hình ảnh bạn muốn hợp nhất với nhau dưới dạng khung ảnh.

 5. Lưu tệp BMP kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất