Hợp nhất PDF trong C#

API .NET đa nền tảng mạnh mẽ để hợp nhất các tệp PDF bằng mã C# trên Nền tảng NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Hợp nhất PDF sang PDF bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET là một thư viện .NET mạnh mẽ được sử dụng để tạo, chuyển đổi, hợp nhất và thao tác với các bản trình bày, tệp PDF và các nội dung khác các tài liệu. Khi bạn hợp nhất PDF thành PDF, bạn đang kết hợp hiệu quả các trang từ 2 tài liệu để có được một tệp PDF. Aspose.Slides cho phép bạn hợp nhất các tệp PDF theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể hợp nhất các tệp PDF với tất cả các hình dạng, kiểu dáng, văn bản, định dạng, v.v.

Hợp nhất PDF sang PDF trong C#

Sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể hợp nhất các tệp PDF một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã

Mã C# để hợp nhất PDF thành PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide
  pres.Slides.AddFromPdf("firstFile.pdf");
  pres.Slides.AddFromPdf("secondFile.pdf");

  pres.Save("MergedFile.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

Cách hợp nhất PDF trong C#

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho .NET. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải các tệp PDF bạn muốn hợp nhất.

 5. Lưu tệp PDF kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất