Hợp nhất SVG thành PNG trong C#

API .NET đa nền tảng mạnh mẽ để hợp nhất hình ảnh SVG thành PNG bằng mã C# trên Nền tảng NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Hợp nhất SVG thành PNG bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET là một thư viện .NET mạnh mẽ được sử dụng để hợp nhất và thao tác với các bản trình bày, hình ảnh và các tệp khác. Khi bạn hợp nhất SVG với PNG, bạn đang kết hợp hiệu quả các hình ảnh SVG để có được một hình ảnh PNG.

Hợp nhất SVG thành PNG trong C#

Sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể nhanh chóng hợp nhất các tệp SVG với PNG chỉ bằng một vài dòng mã

Mã C# để hợp nhất SVG với PNG

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  ISvgImage svgImage = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 360, 540, image);

  ISvgImage svgImage2 = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 360, 0, 360, 540, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.png", ImageFormat.Png);
}

Cách hợp nhất SVG thành PNG trong C#

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho .NET. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải các tệp SVG mà bạn muốn hợp nhất lại với nhau.

 5. Lưu hình ảnh PNG kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất