Hợp nhất TIFF thành PDF trong C#

API .NET đa nền tảng mạnh mẽ để hợp nhất các tệp TIFF thành PDF bằng mã C# trên các Nền tảng NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin

Hợp nhất TIFF thành PDF bằng Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET là thư viện .NET mạnh mẽ được sử dụng để tạo, chuyển đổi, hợp nhất và thao tác với bản trình bày, tệp PDF, hình ảnh, và các tập tin khác. Khi bạn hợp nhất TIFF thành PDF, bạn đang kết hợp các hình ảnh một cách hiệu quả để thu được một tệp PDF duy nhất.

Hợp nhất TIFF thành PDF trong C#

Sử dụng Aspose.Slides for .NET , bạn có thể hợp nhất TIFF thành PDF một cách nhanh chóng chỉ với một vài dòng mã

Mã C# để hợp nhất TIFF thành PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  IPPImage tiff1 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image1.tiff"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 100, 100, tiff1);

  IPPImage tiff2 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image2.tiff"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 200, 100, 100, tiff2);

  pres.Save("MergedFile.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

Cách hợp nhất TIFF thành PDF trong C#

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho .NET. Xem Cài đặt .

 2. Thêm thư viện làm tài liệu tham khảo trong dự án của bạn.

 3. Tạo một thể hiện của lớp Trình bày.

 4. Tải các tệp TIFF mà bạn muốn hợp nhất dưới dạng khung ảnh.

 5. Lưu tệp PDF kết quả.

Hợp nhất các tệp PDF trực tuyến

Cách hợp nhất PDF trong Python

Hợp nhất các tệp khác

Bạn cũng có thể kết hợp các tệp ở các định dạng khác để có được một tệp duy nhất