HTML JPG PDF XML ODP
Aspose.Slides for .NET
ODP

Mở khóa Bản trình bày ODP qua C#

Loại bỏ bảo vệ khỏi ODP bằng thư viện .NET.

Cách mở khóa tệp ODP bằng C#

Để xóa tệp ODP bảo vệ, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Slides dành cho .NET

API là một API bảo vệ tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm ** Aspose.Slides ** và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Aspose.Slides


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Mở khóa ODP qua C#

Bạn cần tham chiếu aspose.slides.dll trong dự án của mình để thực thi dòng công việc sau.

 1. Tải ODP bị khóa với một phiên bản của Bản trình bày

 2. Kiểm tra bảo vệ bằng cách sử dụng thuộc tính kiểu boolean IProtectionManager.IsWriteProtected

 3. Loại bỏ bảo vệ bằng phương pháp IProtectionManager.RemoveWriteProtection

 4. Lưu kết quả ở định dạng ODP

yêu cầu hệ thống

Aspose.Slides cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio
 • Aspose.Slides cho .NET được tham chiếu trong dự án của bạn
 

Yêu cầu


// load locked ODP file
var presentation = new Slides.Presentation("locked.odp");

// check if presentation is write protected
if (presentation.ProtectionManager.IsWriteProtected)
  // remove protection        
  presentation.ProtectionManager.RemoveWriteProtection();

// save presentation
presentation.Save("output.ppt", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Odp);
 
 • Giới thiệu về Aspose.Slides cho .NET API

  API Aspose.Slides có thể được sử dụng để đọc, viết, thao tác và chuyển đổi tài liệu Microsoft PowerPoint sang PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP và nhiều định dạng khác. Người ta có thể tạo các tệp mới từ đầu và lưu chúng ở các định dạng được hỗ trợ có liên quan. Aspose.Slides là một API độc lập để tạo, phân tích cú pháp hoặc thao tác với các bản trình bày, trang trình bày và các phần tử và nó không phụ thuộc vào bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc OpenOffice.

  Free App to Unlock ODP

  Check our live demos to unlock ODP files with following benefits.

    No need to download or setup anything
    No need to write or compile code
    Just upload ODP file and hit the "Unlock" button
    Download the resultant ODP file from the link

  ODP Những gì là ODP Tập Tin Định Dạng

  Files with ODP extension represent presentation file format used by OpenOffice.org in the OASISOpen standard. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings. ODP files can be opened by applications that conform to the OpenDocument format (such as OpenOffice or StarOffice).

  Đọc Thêm

  Các định dạng mở khóa được hỗ trợ khác

  Sử dụng C#, người ta có thể dễ dàng loại bỏ bảo vệ / mở khóa các định dạng khác nhau bao gồm.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)