PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Thêm Watermark vào tài liệu PowerPoint và OpenOffice bằng C#

Xây dựng ứng dụng .NET của riêng bạn để tạo hình nền mờ cho bản trình bày bằng cách sử dụng API phía máy chủ.