Aspose.Slides for Node.js via Java

API PowerPoint của Node.js cho bản trình bày

Tạo, đọc, sửa đổi và chuyển đổi bản trình bày PowerPoint và OpenOffice bằng Node.js mà không cần bất kỳ phần mềm bên ngoài nào.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.Slides dành cho Node.js qua Java là thư viện Node.js cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi bản trình bày PowerPoint trong Node.js. Nó hỗ trợ tất cả các yếu tố trình bày như trang trình bày, hình dạng, văn bản, biểu đồ, bảng, hình ảnh, v.v. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng nâng cao như hợp nhất, nhân bản, chia tách, so sánh và in bản trình bày. Nó hoạt động mà không có bất kỳ sự phụ thuộc nào và có thể xử lý hàng nghìn bài thuyết trình trong thời gian ngắn.

Aspose.Slides cho Node.js qua Java cung cấp các tính năng phổ biến sau:

 • Đang tải, mở và xem bản trình bày.
 • Chỉnh sửa bài thuyết trình.
 • Chuyển đổi tệp trình bày sang các định dạng trình bày phổ biến, chẳng hạn như PPT, PPTX và ODP.
 • Xuất bản trình bày sang PDF, JPG, HTML, GIF, SVG và nhiều định dạng khác.
 • Hiển thị và in bài thuyết trình.
 • Mã hóa và giải mã bài thuyết trình; thuyết trình bảo vệ bằng mật khẩu và xóa mật khẩu.
 • Thao tác với các thực thể trình bày, chẳng hạn như slide chính, hình dạng, biểu đồ, khung ảnh, khung âm thanh, khung video, macro OLE, VBA, hình động, v.v.
 • Và nhiều tính năng khác.

Node.js là môi trường thời gian chạy JavaScript phổ biến, miễn phí, mã nguồn mở và đa nền tảng, cho phép các nhà phát triển viết các công cụ dòng lệnh và tập lệnh phía máy chủ bên ngoài trình duyệt. Vì lý do này, nhóm Aspose.Slides tự hào cung cấp Aspose.Slides cho Node.js qua Java cho cộng đồng Node.js.

Các tính năng API PowerPoint của Node.js nâng cao

Tạo hoặc sao chép các slide hiện có từ các mẫu

Làm việc với API thông tin PowerPoint trên bảng

Áp dụng hoặc loại bỏ lớp bảo vệ trên dạng hình

Thêm biểu đồ Excel bên dưới dạng OleObjects vào trang trình bày

Tạo hình và thêm văn bản vào hình trên slide

Xử lý văn bản và hình ảnh định dạng

Tạo bài thuyết trình từ cơ sở dữ liệu

Bảo vệ bản trình bày và kết quả PDF

In bài thuyết trình trên máy vật lý

System request

 • Aspose.Slides cho Node.js qua Java là API JavaScript phía máy chủ dựa trên Node.js. Nó có thể chạy trên nền tảng Windows, Unix/Linux & Mac với JDK 1.8 trở lên.

Cài đặt thế nào

Sử dụng NPM để cài đặt thư viện Node.js của chúng tôi nhằm xử lý Bản trình bày từ kho lưu trữ Gói NPM :

npm install aspose.slides.via.java

Cách tạo bản trình bày PowerPoint mới trong Node.js

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thêm một hình chữ nhật vào slide đầu tiên của bài thuyết trình.

      	
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  // Gets the first slide
  var slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  // Adds an autoshape with type set to rectangle
  slide.getShapes().addAutoShape(aspose.slides.ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200);
  pres.save("outputPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách hợp nhất các bản trình bày trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách hợp nhất các bản trình bày:

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres1 = new aspose.slides.Presentation("pres1.pptx");
var pres2 = new aspose.slides.Presentation("pres2.pptx");
try
{
  for (var i = 0; i < pres2.getSlides().size(); i++) 
  {
    pres1.getSlides().addClone(pres2.getSlides().get_Item(i));
  }
  pres1.save("combinedPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
  if (pres2 != null) pres2.dispose();
}
      
    

Cách nhập bản trình bày từ PDF trong Node.js. Chuyển đổi PDF sang PPT, Chuyển đổi PDF sang PPTX, Chuyển đổi PDF sang ODP

Mã Node.js này thể hiện quá trình chuyển đổi PDF sang PowerPoint:

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");
  pres.save("outputPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang PDF trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chuyển đổi tài liệu PowerPoint PPT, PPTX và OpenOffice ODP thành tài liệu PDF bằng các tùy chọn mặc định. Tệp kết quả là tài liệu PDF ở mức chất lượng tối đa

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var pres = new aspose.slides.Presentation("PowerPoint.ppt");
try
{
  // Save the presentation as PDF
  pres.save("PPT-to-PDF.pdf", aspose.slides.SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang JPG trong Node.js. Chuyển đổi PPT sang JPG, Chuyển đổi PPTX sang JPG, Chuyển đổi ODP sang JPG

Ví dụ sau đây cho bạn biết cách chuyển đổi tài liệu PowerPoint PPT, PPTX và OpenOffice ODP thành một tập hợp hình ảnh JPEG.

      
var aspose = aspose || {};
var java = require("java");

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var pres = new aspose.slides.Presentation("pres.pptx");
try
{
  for (var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var bmp = pres.getSlides().get_Item(i).getThumbnail(1, 1);
    var imageio = java.newInstanceSync("javax.imageio.ImageIO");
    var file = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + i + ".jpg");
    imageio.write(bmp, "JPEG", file);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ tin lời chúng tôi. Xem người dùng nói gì về API PowerPoint.

 
 
View Case Studies