Chuyển đổi POTM thành PPSX trong Node.js

Aspose.Slides cho Node.js qua Java là một thư viện mạnh mẽ và dễ sử dụng cho phép bạn chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang các định dạng khác nhau trong Node.js. Nó hỗ trợ tất cả các thành phần và định dạng trình bày, đồng thời cung cấp API phong phú để truy cập và sửa đổi chúng. Nó cũng cho phép bạn xuất các slide của mình sang nhiều định dạng khác nhau để xử lý hoặc chia sẻ thêm.

Chuyển đổi POTM thành PPSX trong Node.js

Aspose.Slides dành cho Node.js qua Java là thư viện Node.js mạnh mẽ để tạo và thao tác với các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp những cách linh hoạt để chuyển đổi POTM sang PPSX. Bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho Node.js qua Java, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi tệp POTM sang PPSX chỉ bằng một vài dòng mã.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides dành cho Node.js xuất các tệp POTM sang định dạng tệp PPSX một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi POTM sang PPSX và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi POTM sang PPSX bằng Node.js

Để chuyển đổi POTM sang PPSX, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp POTM và lưu dưới dạng PPSX.

Mã Node.js để chuyển đổi POTM thành PPSX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potm");
try
{
    pres.save("output.ppsx", aspose.slides.SaveFormat.Ppsx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Cách chuyển đổi POTM sang PPSX bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho Node.js qua API Java

Để chuyển đổi POTM sang PPSX bằng Aspose.Slides cho Node.js qua Java, bạn cần nhập gói trong tệp JavaScript của mình và tạo một phiên bản của lớp Trình bày. Lớp Trình bày đại diện cho một tài liệu PowerPoint và cung cấp các phương thức để truy cập và thao tác các phần tử của nó.

  1. Cài đặt Aspose.Slides cho Node.js qua Java .

  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Node.js của bạn.

  3. Mở tệp nguồn POTM trong Node.js.

  4. Lưu kết quả dưới dạng tệp PPSX.

Chuyển đổi POTM sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi POTM và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới