Chuyển đổi PPTM thành POT trong Node.js

Aspose.Slides cho Node.js qua Java là một thư viện mạnh mẽ và dễ sử dụng cho phép bạn chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang các định dạng khác nhau trong Node.js. Nó hỗ trợ tất cả các thành phần và định dạng trình bày, đồng thời cung cấp API phong phú để truy cập và sửa đổi chúng. Nó cũng cho phép bạn xuất các slide của mình sang nhiều định dạng khác nhau để xử lý hoặc chia sẻ thêm.

Chuyển đổi PPTM thành POT trong Node.js

Aspose.Slides dành cho Node.js qua Java là thư viện Node.js mạnh mẽ để tạo và thao tác với các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp những cách linh hoạt để chuyển đổi PPTM sang POT. Bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho Node.js qua Java, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi tệp PPTM sang POT chỉ bằng một vài dòng mã.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides dành cho Node.js xuất các tệp PPTM sang định dạng tệp POT một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi PPTM sang POT và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi PPTM sang POT bằng Node.js

Để chuyển đổi PPTM sang POT, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp PPTM và lưu dưới dạng POT.

Mã Node.js để chuyển đổi PPTM thành POT


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptm");
try
{
    pres.save("output.pot", aspose.slides.SaveFormat.Pot);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Cách chuyển đổi PPTM sang POT bằng cách sử dụng Aspose.Slides cho Node.js qua API Java

Để chuyển đổi PPTM sang POT bằng Aspose.Slides cho Node.js qua Java, bạn cần nhập gói trong tệp JavaScript của mình và tạo một phiên bản của lớp Trình bày. Lớp Trình bày đại diện cho một tài liệu PowerPoint và cung cấp các phương thức để truy cập và thao tác các phần tử của nó.

  1. Cài đặt Aspose.Slides cho Node.js qua Java .

  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Node.js của bạn.

  3. Mở tệp nguồn PPTM trong Node.js.

  4. Lưu kết quả dưới dạng tệp POT.

Chuyển đổi PPTM sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi PPTM và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới