Aspose.Slides for Node.js via .NET

API PowerPoint của Node.js cho bản trình bày

Tạo, đọc, sửa đổi và chuyển đổi bản trình bày PowerPoint và OpenOffice bằng Node.js mà không cần bất kỳ phần mềm bên ngoài nào.

  Download Free Trial

Aspose.Slides dành cho Node.js qua .NET là thư viện Node.js cho phép bạn tạo, sửa đổi và chuyển đổi bản trình bày PowerPoint trong Node.js. Nó hỗ trợ tất cả các yếu tố trình bày như trang trình bày, hình dạng, văn bản, biểu đồ, bảng, hình ảnh, v.v. Nó cũng cung cấp nhiều tính năng nâng cao như hợp nhất, nhân bản, chia tách, so sánh và in bản trình bày. Nó hoạt động mà không có bất kỳ sự phụ thuộc nào và có thể xử lý hàng nghìn bài thuyết trình trong thời gian ngắn.

Aspose.Slides dành cho Node.js qua .NET cung cấp các tính năng phổ biến sau:

 • Đang tải, mở và xem bản trình bày.
 • Chỉnh sửa bài thuyết trình.
 • Chuyển đổi tệp trình bày sang các định dạng trình bày phổ biến, chẳng hạn như PPT, PPTX và ODP.
 • Xuất bản trình bày sang PDF, JPG, HTML, GIF, SVG và nhiều định dạng khác.
 • Hiển thị và in bài thuyết trình.
 • Mã hóa và giải mã bài thuyết trình; thuyết trình bảo vệ bằng mật khẩu và xóa mật khẩu.
 • Thao tác với các thực thể trình bày, chẳng hạn như slide chính, hình dạng, biểu đồ, khung ảnh, khung âm thanh, khung video, macro OLE, VBA, hình động, v.v.
 • Và nhiều tính năng khác.

Node.js là môi trường thời gian chạy JavaScript phổ biến, miễn phí, mã nguồn mở và đa nền tảng, cho phép các nhà phát triển viết các công cụ dòng lệnh và tập lệnh phía máy chủ bên ngoài trình duyệt. Vì lý do này, nhóm Aspose.Slides tự hào cung cấp Aspose.Slides cho Node.js qua .NET cho cộng đồng Node.js.

Các tính năng API PowerPoint của Node.js nâng cao

Tạo hoặc sao chép các slide hiện có từ các mẫu

Làm việc với API thông tin PowerPoint trên bảng

Áp dụng hoặc loại bỏ lớp bảo vệ trên dạng hình

Thêm biểu đồ Excel bên dưới dạng OleObjects vào trang trình bày

Tạo hình và thêm văn bản vào hình trên slide

Xử lý văn bản và hình ảnh định dạng

Tạo bài thuyết trình từ cơ sở dữ liệu

Bảo vệ bản trình bày và kết quả PDF

In bài thuyết trình trên máy vật lý

System request

 • Aspose.Slides cho Node.js qua .NET là API JavaScript phía máy chủ dựa trên Node.js. Nó có thể chạy trên nền tảng Windows, Unix/Linux & Mac với .NET6 trở lên.

Cài đặt thế nào

Sử dụng NPM để cài đặt thư viện Node.js của chúng tôi nhằm xử lý Bản trình bày từ kho lưu trữ Gói NPM :

npm install aspose.slides.via.net

Cách tạo bản trình bày PowerPoint mới trong Node.js

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã thêm một hình chữ nhật vào slide đầu tiên của bài thuyết trình.

      	
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat, ShapeType } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  var slide = pres.slides.get(0);
  slide.shapes.addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200);
  
  pres.save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách thêm/xóa/sao chép slide và chỉnh sửa thuộc tính hình dạng trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chỉnh sửa các thuộc tính khác nhau và sao chép các slide:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, BackgroundType, FillType, ImageFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  // Add an empty slide to the presentation
  pres.slides.addEmptySlide(pres.layoutSlides.get(0));
  
  // Create another presentation and add its clone into the pres
  var pres2 = new Presentation();
  pres.slides.addClone(pres2.slides.get(0));
  
  // Access and modify properties of the first slide in pres
  var slide = pres.slides.get(0); // Get the first slide
  var slideNumber = slide.slideNumber; // Get slide number
  var hidden = slide.hidden; // Check if the slide is hidden
	
  // Set the background of the first slide
  slide.background.type = BackgroundType.OwnBackground; // Set background type
  slide.background.fillFormat.fillType = FillType.Solid; // Set fill type to solid
  slide.background.fillFormat.solidFillColor.color = "#AEC025F4"; // Set a solid fill color
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang PDF trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PowerPoint thành tài liệu PDF

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.pdf", SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang GIF trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PowerPoint thành hình ảnh GIF

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.gif", SaveFormat.Gif);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang HTML trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PowerPoint thành tài liệu HTML

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.html", SaveFormat.Html);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách chuyển đổi PowerPoint sang ODP trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PowerPoint thành tài liệu ODP

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.odp", SaveFormat.Odp);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Cách hợp nhất các bản trình bày trong Node.js

Mã Node.js này chỉ cho bạn cách hợp nhất các bản trình bày:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres1 = new Presentation("pres1.pptx");
var pres2 = new Presentation("pres2.pptx");
try 
{
  for (var i = 0; i < pres2.slides.length; i++) 
  {
    pres1.slides.addClone(pres2.slides.get(i));
  }
  
  pres1.save("combinedPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
  if (pres2 != null) pres2.dispose();
}
      
    

Cách truy xuất các thuộc tính khác nhau của bản trình bày PowerPoint

Ví dụ sau đây chỉ cho bạn cách truy xuất các thuộc tính khác nhau của bản trình bày PowerPoint.

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  // Retrieve various properties of the presentation
  var countSlides = pres.slides.count; // Total number of slides
  var countMastersSlides = pres.masters.count; // Total number of master slides
  var countLayoutSlides = pres.layoutSlides.count; // Total number of layout slides
  var firstSlideNumber = pres.firstSlideNumber; // Number of the first slide
  var lastView = pres.viewProperties.lastView; // Last view type of the presentation
  var masterThemeName = pres.masterTheme.name; // Name of the master theme
  var sourceFormat = pres.sourceFormat; // Format of the source presentation
  var countVideos = pres.videos.count; // Total number of videos in the presentation
  var countImages = pres.images.count; // Total number of images in the presentation
  
  // Retrieve objects for further manipulation or information extraction
  var slideObject = pres.slides.get(0); // Object of the first slide
  var mastersSlideObject = pres.masters.get(0); // Object of the first master slide
  
  // Log the total number of slides to the console
  console.log("countSlides:" + countSlides);  
  console.log("countMastersSlides:" + countMastersSlides);  
  console.log("countLayoutSlides:" + countLayoutSlides);  
  console.log("firstSlideNumber:" + firstSlideNumber);  
  console.log("lastView=" + lastView);  
  console.log("masterThemeName:" + masterThemeName);  
  console.log("sourceFormat:" + sourceFormat);  
  console.log("countVideos:" + countVideos);  
  console.log("countImages:" + countImages);  
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    
  

Support and Learning Resources