Chuyển đổi JPG thành PDF trong PHP

Thư viện PowerPoint PHP mạnh mẽ giúp phát triển các ứng dụng với khả năng tạo, hợp nhất, kiểm tra hoặc chuyển đổi các tệp trình chiếu Microsoft PowerPoint và OpenOffice mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm nào như Microsoft hoặc Open Office, Adobe PDF.

Chuyển đổi JPG thành PDF trong PHP

Aspose.Slides for PHP via Java là một thư viện PHP mạnh mẽ để tạo và thao tác các tệp bản trình bày. Hơn nữa, nó cung cấp các cách linh hoạt để chuyển đổi JPG thành PDF. Sử dụng Aspose.Slides dành cho PHP qua Java, bất kỳ nhà phát triển hoặc ứng dụng nào cũng có thể chuyển đổi các tệp JPG sang PDF chỉ bằng một vài dòng mã PHP.

Là một API xử lý tài liệu hiện đại, Aspose.Slides dành cho PHP xuất tệp JPG sang định dạng tệp PDF một cách nhanh chóng. Thư viện Aspose PowerPoint cho phép bạn chuyển đổi JPG thành PDFs và nhiều định dạng tệp khác

Chuyển đổi JPG thành PDF bằng PHP

Để chuyển đổi JPG sang PDF, bạn cần tạo Bản trình bày từ tệp JPG và lưu dưới dạng PDF.

Mã PHP để chuyển đổi JPG thành PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.jpg';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Cách chuyển đổi JPG thành PDF bằng API Aspose.Slides cho PHP

Đây là các bước để chuyển đổi JPG thành PDF trong PHP.

 1. Cài đặt Aspose.Slides cho PHP qua Java .

 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án PHP của bạn.

 3. Mở tệp nguồn JPG bằng PHP.

 4. Lưu kết quả dưới dạng tệp PDF.

Chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Cách chuyển đổi PPT sang HTML bằng Python

Chuyển đổi JPG sang các định dạng được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi JPG và lưu sang các định dạng tệp khác. Xem tất cả các định dạng được hỗ trợ bên dưới