PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Python via .NET

Khóa hoặc mật khẩu Bảo vệ tài liệu PowerPoint và OpenOffice bằng Python

Xây dựng ứng dụng Python của riêng bạn để đặt mật khẩu cho bản trình bày bằng API phía máy chủ.