DOCX JPG PDF XML MPT
  Product Family
JPEG

Chuyển đổi MPT sang JPEG thông qua C ++

Chuyển đổi MPT sang JPEG hiệu suất cao bằng cách sử dụng thư viện C ++ mà không có bất kỳ sự phụ thuộc nào.

Cách chuyển MPT sang JPEG bằng C ++

Để chuyển đổi MPT sang JPEG, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Tasks dành cho C ++

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C ++. Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của nó trực tiếp, chỉ cần mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks.Cpp và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Tasks.Cpp

Các bước chuyển đổi MPT sang JPEG thông qua C ++

  1. Tải tệp MPT bằng Aspose :: Tasks :: Project Object.
  2. Gọi phương thức Save ().
  3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra với phần mở rộng tệp (JPEG).
  4. Tập tin JPEG sẽ được lưu tại đường dẫn đã chỉ định.
  5. Mở tệp JPEG trong chương trình tương thích.

Yêu cầu chuyển đổi

  • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với C ++ Runtime Environment dành cho Windows 32 bit, Windows 64 bit và Linux 64 bit.
  • Aspose.Tasks cho C ++ DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã nguồn chuyển đổi MPT sang JPEG C ++

 

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi MPT sang JPEG

Convert MPT to JPEG right now by visiting our Live Demos website.The live demo has the following benefits

  No need to download Aspose API.
  No need to write any code.
  Just upload your MPT file, it will be converted instantly to JPEG.
  You will get the download link.