XML JPG PDF XML MPP
  Product Family
XML

Chuyển đổi MPP sang XML qua C#

Xuất Microsoft® Project MPP sang XML trên .NET Framework, Mono và COM Interop.

Cách chuyển MPP sang XML bằng C#

Để chuyển đổi MPP sang XML, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Tasks dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Sự phụ thuộc


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi MPP sang XML qua C#

  1. Tải tệp MPP với lớp Dự án
  2. Gọi phương thức Project.Save
  3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.MPP làm tham số

Yêu cầu chuyển đổi

  • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi MPP sang XML C#

 

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi MPP sang XML

Check our live demos for MPP to XML conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPP file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XML file.