XLSX JPG PDF XML MPX
  Product Family
XLSX

Chuyển đổi MPX sang XLSX qua C#

Xuất Microsoft® Project MPX sang XLSX trên .NET Framework, Mono và COM Interop.

Cách chuyển MPX sang XLSX bằng C#

Để chuyển đổi MPX sang XLSX, chúng tôi sẽ sử dụng

Aspose.Tasks dành cho .NET

API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C#. Mở

NuGet

quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Sự phụ thuộc


PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi MPX sang XLSX qua C#

  1. Tải tệp MPX với lớp Dự án
  2. Gọi phương thức Project.Save
  3. Chuyển đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.MPX làm tham số

Yêu cầu chuyển đổi

  • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mã mẫu này hiển thị Chuyển đổi MPX sang XLSX C#

 

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi MPX sang XLSX

Check our live demos for MPX to XLSX conversion with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your MPX file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant XLSX file.