Cách chuyển đổi XML thành XML bằng Giải pháp API cho C # .NET

Để chuyển đổi XML thành XML, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.Tasks for .NET API là một API chuyển đổi và thao tác tài liệu giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C #. Mở NuGet quản lý gói, tìm kiếm Aspose.Tasks và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Quản lý các gói NuGet với Gói Visual Studio

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Các bước chuyển đổi XML sang XML qua C #

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi các tệp XML thành XML chỉ bằng một vài dòng mã.

  • Tải tệp XML với lớp Dự án
  • Gọi phương thức Project.Save
  • Truyền đường dẫn tệp đầu ra & SaveFileFormat.XML làm tham số

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

  • Microsoft Windows hoặc HĐH tương thích với .NET Framework, Mono và COM Interop.
  • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.Tasks cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi XML thành XML


General information about XML format

XML hoặc eXtensible Markup Language là một ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các ứng dụng và trực tiếp trong mã. Vì vậy, nó có thể được nhìn thấy không chỉ trong API mà còn trong mã chương trình. Định dạng này được khuyến nghị bởi W3C, vì vậy nó thường được sử dụng để truyền dữ liệu cho cả API và API SOAP.

What is XML?

  • A markup language that resembles HTML.
  • Designed to transmit data, not to display them.
  • XML ​​tags are not predefined, you must define the tags you want.
  • XML ​​is described in such a way as to be self-defined.

Why is XML needed?

Ban đầu, định dạng này được phát minh để lưu trữ và truyền dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng giữa các ứng dụng và qua Internet. Vì nó dễ đọc bởi một người và một máy tính, nên nó bắt đầu trở nên phổ biến. Dữ liệu ở định dạng .xml được lưu trữ ở định dạng văn bản thuần túy, giúp dễ dàng nén và chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác.
Quan trọng! XML không phải là mã chương trình thực thi mà là ngôn ngữ mô tả dữ liệu có thể được xử lý bởi bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chẳng hạn như java, thông qua .Net, C++.

Phần câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về định dạng XML

1. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi XML sang XML?

Aspose.Tasks cho phép bạn chuyển đổi XML sang các định dạng khác theo bất kỳ cách nào - trực tuyến hoặc theo chương trình. Bạn có thể chuyển đổi XML trong thời gian thực bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi tác vụ để chuyển đổi các tệp của bạn một cách nhanh chóng và có chất lượng cao. Tải lên, chuyển đổi XML và nhận kết quả sau vài giây.

2. Tôi có thể chuyển đổi XML sang định dạng tệp nào khác?

Aspose.Tasks API cung cấp nhiều loại chuyển đổi XML sang các định dạng phổ biến, chẳng hạn như MPP, MPX, XLS, XLSX, BMP, JPEG, TIFF và các định dạng khác.

3. Markdown không chuyển đổi chính xác thành XML. Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi chính xác MD thành XML?

Bạn có thể sử dụng mẫu được tối ưu hóa XML bằng cách đặt mẫu leo ​​thang thành: {{details_custom_jira}}.

Các chuyển đổi XML được hỗ trợ khác

Bạn cũng có thể chuyển đổi XML sang nhiều định dạng tệp khác:

XML TO BMP (Bitmap Image File)
XML TO HTML (Proprietary Issue Tracking Product)
XML TO JIRA (Proprietary software issue tracking)
XML TO JPEG (JPEG Image)
XML TO MPP (Microsoft Project Data File)
XML TO MPT (Microsoft Project Template Files)
XML TO MPX (Microsoft Exchange File Format)
XML TO PDF (Portable Document Format)
XML TO PNG (Portable Network Graphics)
XML TO XML (eXtensible Markup Language)
XML TO SVG (Scalable Vector Graphics)
XML TO TIFF (Tagged Image File Format)
XML TO TXT (Text Document)
XML TO XER (XER file format)
XML TO XLS (Microsoft Excel Spreadsheet)
XML TO XLSX (OOXML Excel File)
XML TO XML (Extensible Markup Language)
XML TO XPS (XML Paper Specifications)