TeX là một ngôn ngữ lập trình, bạn có thể thấy nó được gọi là ngôn ngữ đánh dấu dữ liệu. Đồng thời, TeX là một công cụ thông dịch hiểu ngôn ngữ này và toàn bộ hệ thống sắp chữ.

Nó được sử dụng để viết văn bản toán học hoặc kỹ thuật. Nhiều gói tin khác nhau đã được tạo ra trên cơ sở ΤeΧ. Gói nổi tiếng nhất như vậy là LaTeX. Nó cho phép các tác giả tập trung vào văn bản và để lại quá trình đánh máy cho chương trình. Với các tài liệu có cấu trúc LaTeX rất dễ tạo và quản lý.

Khai phá tiềm năng vô hạn của các ứng dụng C++ của bạn với Aspose.TeX! Thư viện linh hoạt và thân thiện với người dùng của chúng tôi cho phép bạn sắp chữ các tệp TeX và LaTeX một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra, bao gồm XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF, SVG và BMP, mang đến cho bạn khả năng chuyển đổi tài liệu TeX và LaTeX sang bất kỳ định dạng mong muốn nào. Cho dù bạn đang hướng tới chuyển đổi chính xác hay cần tạo và sắp chữ một bộ sưu tập tài liệu gắn kết, giải pháp của chúng tôi đều cho phép bạn thao tác định dạng TeX một cách dễ dàng. Hãy nâng cao khả năng xử lý tài liệu của bạn với Aspose.TeX cho C++ ngay hôm nay! Hãy dùng thử bằng cách tải xuống bản dùng thử miễn phí hoặc mua ngay bây giờ!

Tính năng API sắp chữ tập tin C++ TeX nâng cao

Ví dụ mã TeX sang XPS C++

Aspose.TeX cho C++ có thể dễ dàng sắp xếp các tệp TeX thành các định dạng.

TeX sang XPS với đầu ra được ghi vào đĩa - C++

using Aspose::TeX::IO;
using Aspose::TeX::Presentation::Xps;
// Create typesetting options for the default Object TeX format on Object TeX engine extension.
System::SharedPtr<TeXOptions> options = TeXOptions::ConsoleAppOptions(TeXConfig::ObjectTeX());
// Specify the job name. Otherwise, TeXJob constructors's method first argument (file name only) will be taken as a job name.
options->set_JobName(u"overriden-job-name");
// Specify a file system working directory for the input.
options->set_InputWorkingDirectory(System::MakeObject<InputFileSystemDirectory>(RunExamples::InputDirectory));
// Specify a file system working directory for the output.
options->set_OutputWorkingDirectory(System::MakeObject<OutputFileSystemDirectory>(RunExamples::OutputDirectory));
// Specify that the terminal output must be written to a file in the output working directory.
// The file name is <job_name>.trm.
 options->set_TerminalOut(System::MakeObject<OutputFileTerminal>(options->get_OutputWorkingDirectory()));

// Run TeX to XPS conversion.
System::MakeObject<TeXJob>(System::IO::Path::Combine(RunExamples::InputDirectory, u"hello-world.tex"),
	  System::MakeObject<XpsDevice>(), options)->Run();

Aspose.TeX for C++ cung cấp một cơ chế dễ sử dụng để chuyển đổi các tệp TeX và LaTeX sang định dạng PDF và hình ảnh. Quá trình chuyển đổi có thể được cấu hình để kiểm soát chất lượng hình ảnh cũng như xử lý lỗi nếu các nhà phát triển đang làm việc với hàng loạt.
Giải pháp này cũng cung cấp các chuyển đổi khác nhau như:

  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.TeX cung cấp các API riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến như được liệt kê bên dưới: