C++ API do eksportu EMAIL do TEXT

Przekształć EMAIL w TEXT w aplikacji C++ bez konieczności korzystania z Microsoft Word lub Outlook

 

Czy jesteś programistą C++ i chcesz dodać funkcje konwersji wiadomości e-mail do swoich aplikacji? Używając Aspose.Email for C++ możesz przekonwertować format pliku EMAIL na HTML. Następnie za pomocą API Aspose.Words for C++ możesz wyeksportować HTML do TEXT. Oba interfejsy API są objęte pakietem Aspose.Total for C++ .

C++ API do konwersji EMAIL na TEXT

  1. Otwórz plik EMAIL przy użyciu odwołania do klasy MailMessage
  2. Konwertuj EMAIL na HTML za pomocą funkcji członka Save
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie TEXT za pomocą metody Save i ustaw Text jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the EMAIL file to be converted
System::SharedPtr<MailMessage> msg = MailMessage::Load(u"sourceFile.msg");
// save EMAIL as a HTML 
msg->Save(u"HtmlOutput.html", SaveOptions::get_DefaultHtml());  
// load HTML with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> doc = System::MakeObject<Document>(u"HtmlOutput.html");
// call save method while passing Text as save format
doc->Save(u"convertedFile.Text");

Przeanalizuj plik EMAIL za pomocą C++

Nie tylko możesz przekonwertować swój EMAIL na TEXT, ale możesz czytać, manipulować i analizować dokument EMAIL. Możesz uzyskać temat, adres, treść, informacje o odbiorcach wiadomości e-mail za pomocą klasy MapiMessage interfejsu API Aspose.Email for C++ . Na przykład możesz sprawdzić konkretny adres e-mail nadawcy dla konwersji za pomocą właściwości get_SenderEmailAddress().

// create an instance of MapiMessage from file
System::SharedPtr<MapiMessage> msg = MapiMessage::FromFile(dataDir + L"message.msg");
// get subject
System::Console::WriteLine(System::String(L"Subject:") + msg->get_Subject());
// get from address
System::Console::WriteLine(System::String(L"From:") + msg->get_SenderEmailAddress());
// get body
System::Console::WriteLine(System::String(L"Body") + msg->get_Body());
// get recipients information
System::Console::WriteLine(System::String(L"Recipient: ") + msg->get_Recipients());

C++ API do ograniczania edycji formatu plików TEXT

Możesz także dodać funkcje ochrony dokumentów w swojej aplikacji podczas eksportowania dokumentu z EMAIL do TEXT. Dodanie ochrony do dokumentu jest prostym procesem, ponieważ wszystko, co musisz zrobić, to zastosować metodę ochrony do swojego dokumentu. Możesz ustawić typ ochrony na Tylko do odczytu, aby ograniczyć użytkownikowi możliwość edytowania dokumentu.

// create a new document and protect it with a password.
auto doc = System::MakeObject<Document>();
// apply Document Protection.
doc->Protect(ProtectionType::ReadOnly, u"password");
// save the document.
doc->Save(u"DocumentProtection.PasswordProtection.Text");