Konwertuj XLSX na POWERPOINT za pomocą C++ lub online

Eksportuj Excel® XLSX do POWERPOINT w ramach w pełni funkcjonalnych aplikacji C++

Konwersja XLSX do POWERPOINT w C++

  1. Otwórz plik XLSX za pomocą funkcji członkowskiej IWorkbook Fabryka — odniesienie do klasy
  2. Konwertuj XLSX na PDF i ustaw SaveFormat na Pdf
  3. Załaduj przekonwertowany plik PDF, korzystając z odwołania do klasy Powerpointument
  4. Zapisz dokument w formacie POWERPOINT za pomocą funkcji członka Save i ustaw Powerpoint jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total.Cpp lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Możesz też pobrać instalator MSI lub biblioteki DLL offline w pliku ZIP ze strony downloads .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Powerpointument class reference
auto powerpoint = MakeObject<Powerpointument>(u"pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpoint->Save(u"convertedFile.pptx", SaveFormat::Pptx);

Eksploruj XLSX opcji konwersji z C++

Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)
Przelicz XLSXs na DOCX (Office 2007+ Word Document)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na PPTX (Open XML presentation Format)
Przelicz XLSXs na DOC (Microsoft Word Binary Format)

Co to jest XLSX Format pliku

Plik XLSX to plik skoroszytu programu Microsoft Excel Open XML. Pliki XLSX służą do przechowywania danych arkusza kalkulacyjnego. Są podobne do plików XLS, ale używają formatu pliku opartego na XML opracowanego przez firmę Microsoft. Pliki XLSX są tworzone przez aplikację Microsoft Excel. Można je otwierać i edytować w programach Microsoft Excel, Apple Numbers i innych aplikacjach do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pliki XLSX przechowują dane w arkuszach zawierających komórki ułożone w wiersze i kolumny. Każda komórka może zawierać tekst, liczby lub formuły. Pliki XLSX obsługują również takie funkcje, jak wykresy, tabele przestawne i formatowanie warunkowe.

Czytaj więcej