Eksportuj EMAIL do DOT przez .NET

Interfejs API .NET do renderowania poczty e-mail do DOT w systemach Windows, macOS i Linux bez korzystania z programu Word lub Outlook

 

Jeśli jesteś programistą .NET i chcesz dodać funkcje konwersji EMAIL do DOT w swoich aplikacjach, najlepszym rozwiązaniem są interfejsy API Aspose.Total for .NET Naprzód. Używając Aspose.Email for .NET , możesz przekonwertować format pliku EMAIL na HTML. Następnie, używając Aspose.Words for .NET , możesz renderować HTML do DOT.

C# API do konwersji EMAIL na DOT

  1. Otwórz plik EMAIL za pomocą klasy MailMessage
  2. Konwertuj EMAIL na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie DOT za pomocą metody Save i ustaw Dot jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot); 

Przeanalizuj plik EMAIL przez .NET

Przed konwersją EMAIL na DOT, jeśli chcesz się upewnić, że konwertujesz poprawny e-mail, możesz załadować dokument EMAIL, przeanalizować go i spojrzeć na żądaną właściwość. Korzystając z klasy MapiMessage [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, możesz uzyskać informacje o nadawcy i odbiorcy. Na przykład możesz sprawdzić konkretny adres e-mail nadawcy dla konwersji za pomocą właściwości NazwaNadawcy .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

Ogranicz edycję dokumentów DOT przez .NET

Podczas zapisywania dokumentu z EMAIL do DOT może być konieczne zabezpieczenie dokumentu wyjściowego. Czasami może zajść potrzeba ograniczenia możliwości edycji dokumentu i zezwolenia tylko na określone czynności. Może to być przydatne, aby uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie. Interfejs API Aspose.Words for .NET umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania treści za pomocą [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) parametr wyliczenia. Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dot", SaveFormat.Dot);  

Eksploruj EMAIL opcji konwersji z .NET

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest EMAIL Format pliku

Plik wiadomości e-mail jest zgodny z określonym formatem rozpoznawanym przez programy pocztowe. Zawiera sekcję nagłówka i część główną, oddzielone pustą linią. Nagłówek zawiera podstawowe informacje, takie jak adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości e-mail oraz data i godzina jej wysłania. Treść wiadomości e-mail zawiera rzeczywistą przekazywaną wiadomość. Pliki e-mail mogą istnieć w formacie zwykłego tekstu lub HTML. Jednak e-maile w formacie HTML stały się ostatnio bardziej rozpowszechnione ze względu na możliwość dołączania obrazów i innych elementów formatujących.

Nagłówek pliku e-mail zawiera kluczowe metadane, które pomagają w kierowaniu i organizowaniu wiadomości. Pozwala programowi pocztowemu zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, temat i znacznik czasu. Sekcja treści zawiera treść wiadomości e-mail, która może zawierać tekst, obrazy, hiperłącza i inne elementy multimedialne. E-maile w formacie zwykłego tekstu są proste i dostępne na różnych urządzeniach i klientach poczty e-mail, natomiast e-maile w formacie HTML oferują większą elastyczność projektowania i interaktywność.

Dzięki powszechnemu wykorzystaniu e-maili w formacie HTML nadawcy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące wiadomości. Wiadomości e-mail w formacie HTML umożliwiają włączenie elementów marki, stylów formatowania i treści multimedialnych, poprawiając w ten sposób ogólną prezentację i wrażenia użytkownika.

Co to jest DOT Format pliku

Format pliku DOT jest powszechnie używany przez Microsoft Word i inne oprogramowanie do edycji tekstu do przechowywania dokumentów. Chociaż podobne do plików DOC, pliki DOT są zapisywane w odrębnym formacie, który jest niezgodny z plikami DOC. Pliki DOT są zapisywane w formacie tekstowym, do którego można uzyskać dostęp i modyfikować go w dowolnym edytorze tekstu.

Aby przekonwertować plik DOT na plik DOC, dostępne są różne metody. Jednym z powszechnych podejść jest użycie edytora tekstu zdolnego do odczytu plików DOT. Obejmuje to otwarcie pliku DOT w programie, a następnie zapisanie go jako pliku DOC. Inną opcją jest skorzystanie z narzędzia do konwersji plików lub usługi online przeznaczonej do konwersji plików DOT do formatu DOC.

Ważne jest, aby pamiętać, że pliki DOT są często używane jako szablony w programie Microsoft Word. Szablony te służą jako podstawa do tworzenia nowych dokumentów z predefiniowanymi strukturami, formatowaniem i zawartością. W niektórych przypadkach pliki DOT mogą również zawierać makra lub inne dostosowania. Podczas konwertowania pliku DOT do pliku DOC kluczowe znaczenie ma zapewnienie zachowania wszelkich dostosowań w przekonwertowanym dokumencie.

Zrozumienie różnicy między plikami DOT i DOC oraz zastosowanie odpowiednich metod konwersji pozwala użytkownikom skutecznie zarządzać i wykorzystują swoje dokumenty, niezależnie od tego, czy pochodzą one z szablonów, czy wymagają przekształceń formatu plików.