Eksportuj EMAIL do PDF przez .NET

Interfejs API .NET do renderowania poczty e-mail do PDF w systemach Windows, macOS i Linux bez korzystania z programu Word lub Outlook

 

Jeśli jesteś programistą .NET i chcesz dodać funkcje konwersji EMAIL do PDF w swoich aplikacjach, najlepszym rozwiązaniem są interfejsy API Aspose.Total for .NET Naprzód. Używając Aspose.Email for .NET , możesz przekonwertować format pliku EMAIL na HTML. Następnie, używając Aspose.Words for .NET , możesz renderować HTML do PDF.

C# API do konwersji EMAIL na PDF

  1. Otwórz plik EMAIL za pomocą klasy MailMessage
  2. Konwertuj EMAIL na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj HTML za pomocą klasy Document
  4. Zapisz dokument w formacie PDF za pomocą metody Save i ustaw Pdf jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 

Przeanalizuj plik EMAIL przez .NET

Przed konwersją EMAIL na PDF, jeśli chcesz się upewnić, że konwertujesz poprawny e-mail, możesz załadować dokument EMAIL, przeanalizować go i spojrzeć na żądaną właściwość. Korzystając z klasy MapiMessage [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API, możesz uzyskać informacje o nadawcy i odbiorcy. Na przykład możesz sprawdzić konkretny adres e-mail nadawcy dla konwersji za pomocą właściwości NazwaNadawcy .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Ogranicz edycję dokumentów PDF przez .NET

Podczas zapisywania dokumentu z EMAIL do PDF może być konieczne zabezpieczenie dokumentu wyjściowego. Czasami może zajść potrzeba ograniczenia możliwości edycji dokumentu i zezwolenia tylko na określone czynności. Może to być przydatne, aby uniemożliwić innym osobom edytowanie poufnych i poufnych informacji w Twoim dokumencie. Interfejs API Aspose.Words for .NET umożliwia kontrolowanie sposobu ograniczania treści za pomocą ProtectionType parametr wyliczenia. Możesz ustawić dokument jako tylko do odczytu, używając następujących wierszy kodu.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);  

Eksploruj EMAIL opcji konwersji z .NET

Przelicz MSGs na BMP (Plik obrazu bitmapowego)
Przelicz MSGs na DOC (Format binarny programu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOCM (Plik Microsoft Word 2007 Marco)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na DOT (Pliki szablonów Microsoft Word)
Przelicz MSGs na DOTM (Plik szablonu programu Microsoft Word 2007+)
Przelicz MSGs na DOTX (Plik szablonu Microsoft Word)
Przelicz MSGs na EMF (Rozszerzony format metaplików)
Przelicz MSGs na EPUB (Otwórz plik e-booka)
Przelicz MSGs na FLATOPC (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na GIF (Graficzny format wymiany)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
Przelicz MSGs na MD (język Markdowna)
Przelicz MSGs na ODT (Format pliku tekstowego OpenDocument)
Przelicz MSGs na OTT (Szablon OpenDocument)
Przelicz MSGs na PCL (Język poleceń drukarki)
Przelicz MSGs na PDF (format dokumentu przenośnego)
Przelicz MSGs na PNG (Przenośna grafika sieciowa)
Przelicz MSGs na PS (Plik PostScript)
Przelicz MSGs na RTF (Bogaty format tekstu)
Przelicz MSGs na SVG (Skalarna grafika wektorowa)
Przelicz MSGs na TIFF (Oznaczony format pliku obrazu)
Przelicz MSGs na DOCX (Dokument Office 2007+ Word)
Przelicz MSGs na WORDML (Przetwarzanie tekstu Microsoft Word 2003ML)
Przelicz MSGs na XPS (Specyfikacje papieru XML)

Co to jest EMAIL Format pliku

Plik wiadomości e-mail jest zgodny z określonym formatem rozpoznawanym przez programy pocztowe. Zawiera sekcję nagłówka i część główną, oddzielone pustą linią. Nagłówek zawiera podstawowe informacje, takie jak adres e-mail nadawcy, adres e-mail odbiorcy, temat wiadomości e-mail oraz data i godzina jej wysłania. Treść wiadomości e-mail zawiera rzeczywistą przekazywaną wiadomość. Pliki e-mail mogą istnieć w formacie zwykłego tekstu lub HTML. Jednak e-maile w formacie HTML stały się ostatnio bardziej rozpowszechnione ze względu na możliwość dołączania obrazów i innych elementów formatujących.

Nagłówek pliku e-mail zawiera kluczowe metadane, które pomagają w kierowaniu i organizowaniu wiadomości. Pozwala programowi pocztowemu zidentyfikować nadawcę, odbiorcę, temat i znacznik czasu. Sekcja treści zawiera treść wiadomości e-mail, która może zawierać tekst, obrazy, hiperłącza i inne elementy multimedialne. E-maile w formacie zwykłego tekstu są proste i dostępne na różnych urządzeniach i klientach poczty e-mail, natomiast e-maile w formacie HTML oferują większą elastyczność projektowania i interaktywność.

Dzięki powszechnemu wykorzystaniu e-maili w formacie HTML nadawcy mogą tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące wiadomości. Wiadomości e-mail w formacie HTML umożliwiają włączenie elementów marki, stylów formatowania i treści multimedialnych, poprawiając w ten sposób ogólną prezentację i wrażenia użytkownika.

Co to jest PDF Format pliku

PDF lub Portable Document Format to format pliku przeznaczony do prezentowania dokumentów w sposób spójny w różnych aplikacjach, urządzeniach i systemach operacyjnych. Każdy plik PDF zawiera obszerny opis dokumentu o stałym układzie, obejmujący tekst, czcionki, grafikę i inne informacje niezbędne do dokładnego wyświetlenia. Format PDF, pierwotnie opracowany przez firmę Adobe Systems na początku lat 90., służył jako sposób udostępniania dokumentów komputerowych przy jednoczesnym zachowaniu formatowania tekstu i obrazów wbudowanych.

Pliki PDF są zwykle generowane przy użyciu oprogramowania takiego jak Adobe Acrobat lub podobnych narzędzi do tworzenia plików PDF. Obecnie format PDF stał się otwartym standardem zarządzanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Ta standaryzacja zapewnia kompatybilność i interoperacyjność między różnymi platformami i systemami. Aby przeglądać pliki PDF, użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnego oprogramowania, takiego jak Adobe Reader lub inne dostępne przeglądarki PDF.

Jedną z istotnych zalet PDF jest jego niezależność od platformy, umożliwiająca bezproblemowe przeglądanie i drukowanie na szerokiej gamie urządzeń i system operacyjny. Niezależnie od używanego sprzętu lub oprogramowania układ i treść dokumentu pozostaną nienaruszone. Ta powszechna dostępność przyczyniła się do popularności formatu PDF jako preferowanego formatu do udostępniania i dystrybucji dokumentów na różnych platformach i systemach.

Zdolność PDF do hermetyzacji całego dokumentu, w tym tekstu, czcionek, grafiki i formatowania, sprawia, że to niezawodny wybór do różnych zastosowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie ważnych raportów, publikowanie e-booków, dystrybucję formularzy czy dostarczanie profesjonalnych prezentacji, format PDF zapewnia spójne renderowanie dokumentów i niezawodne przechowywanie treści w różnych środowiskach.