C# API do renderowania TEX do XLTM

Eksportuj plik TEX do XLTM za pomocą C# bez użycia Microsoft® Excel lub Adobe® Acrobat Reader

 

Używając Aspose.Total for .NET możesz łatwo przekonwertować plik TEX na XLTM w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET. Po pierwsze, używając Aspose.PDF for .NET , możesz wyeksportować TEX do XLSX. Następnie, używając Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, możesz przekonwertować XLSX na XLTM.

.NET API do konwersji TEX na XLTM

  1. Otwórz plik TEX za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj TEX na XLSX za pomocą metody Save
  3. Załaduj dokument XLSX za pomocą klasy Workbook
  4. Zapisz dokument w formacie XLTM za pomocą metody Save i ustaw Xltm jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Konwertuj chroniony plik TEX na XLTM za pomocą C#

Jeśli dokument TEX jest chroniony hasłem, nie można go przekonwertować na XLTM bez hasła. Korzystając z interfejsu API, możesz najpierw otworzyć chroniony dokument przy użyciu prawidłowego hasła, a następnie przekonwertować go. Aby otworzyć zaszyfrowany plik, możesz zainicjować nowe wystąpienie klasy Document i przekazać nazwę pliku i hasło jako argumenty.

Konwertuj plik TEX na XLTM za pomocą znaku wodnego za pomocą C#

Konwertując plik TEX na XLTM, możesz także dodać znak wodny do wyjściowego formatu pliku XLTM. Aby dodać znak wodny, możesz utworzyć nowy obiekt Workbook i otworzyć przekonwertowany dokument XLSX, wybrać Arkusz roboczy poprzez jego indeks, utworzyć Kształt i użyć jego funkcji AddTextEffect. Następnie możesz zapisać dokument XLSX jako XLTM ze znakiem wodnym.