C# API do konwersji WORD na TSV

Eksportuj WORD do TSV za pomocą C# bez użycia Microsoft® Word lub Microsoft® Excel

 

Używając Aspose.Total for .NET możesz dołączyć funkcję konwersji WORD do TSV w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET w dwa proste kroki. Po pierwsze, używając Aspose.Words for .NET , możesz wyeksportować WORD do HTML. Następnie, używając Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, możesz przekonwertować HTML na TSV.

.NET API do konwersji WORD na TSV

  1. Otwórz plik WORD za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj WORD na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj dokument HTML za pomocą klasy Książka
  4. Zapisz dokument w formacie TSV za pomocą metody Save i ustaw TSV jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Załaduj dokument WORD ze strumienia za pomocą C#

Aspose.Words for .NET umożliwia również ładowanie dokumentu WORD przez strumień. Aby otworzyć dokument ze strumienia, po prostu przekaż obiekt strumienia, który zawiera dokument, do konstruktora Document . Poniższy przykład kodu pokazuje, jak otworzyć dokument ze strumienia:

Dodaj niestandardowe właściwości w pliku TSV za pomocą C#

Podczas konwertowania WORD na TSV Aspose.Cells for .NET umożliwia dodawanie niestandardowych właściwości w dokumentach TSV. Aby dodać niestandardową właściwość, możesz użyć metody Add dla CustomDocumentPropertyCollection . Metoda Add dodaje właściwość do pliku Excel i zwraca odwołanie do nowej właściwości dokumentu jako [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /documentproperty).