C# API do konwersji WORD na XLT

Eksportuj WORD do XLT za pomocą C# bez użycia Microsoft® Word lub Microsoft® Excel

 

Używając Aspose.Total for .NET możesz dołączyć funkcję konwersji WORD do XLT w dowolnej aplikacji .NET, C#, ASP.NET i VB.NET w dwa proste kroki. Po pierwsze, używając Aspose.Words for .NET , możesz wyeksportować WORD do HTML. Następnie, używając Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, możesz przekonwertować HTML na XLT.

.NET API do konwersji WORD na XLT

  1. Otwórz plik WORD za pomocą klasy Document
  2. Konwertuj WORD na HTML za pomocą metody Save
  3. Załaduj dokument HTML za pomocą klasy Książka
  4. Zapisz dokument w formacie XLT za pomocą metody Save i ustaw XLT jako SaveFormat

Wymagania dotyczące konwersji

Zainstaluj z wiersza poleceń jako nuget install Aspose.Total lub za pomocą konsoli Menedżera pakietów programu Visual Studio za pomocą Install-Package Aspose.Total.

Możesz też pobrać instalator offline MSI lub biblioteki DLL w pliku ZIP ze strony downloads .

Załaduj dokument WORD ze strumienia za pomocą C#

Aspose.Words for .NET umożliwia również ładowanie dokumentu WORD przez strumień. Aby otworzyć dokument ze strumienia, po prostu przekaż obiekt strumienia, który zawiera dokument, do konstruktora Document . Poniższy przykład kodu pokazuje, jak otworzyć dokument ze strumienia:

Dodaj niestandardowe właściwości w pliku XLT za pomocą C#

Podczas konwertowania WORD na XLT Aspose.Cells for .NET umożliwia dodawanie niestandardowych właściwości w dokumentach XLT. Aby dodać niestandardową właściwość, możesz użyć metody Add dla CustomDocumentPropertyCollection . Metoda Add dodaje właściwość do pliku Excel i zwraca odwołanie do nowej właściwości dokumentu jako [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /documentproperty).