Kết xuất MHTML sang FODS trong các ứng dụng C++

Chuyển đổi MHTML sang FODS trong các ứng dụng C++ gốc mà không yêu cầu Microsoft ® Excel hoặc Adobe ® Acrobat Reader

 

Chuyển đổi MHTML sang FODS trong C++ thông qua thư viện tự động định dạng tệp Aspose.Total for C++ là một quy trình đơn giản gồm hai bước. Trong bước đầu tiên, bạn có thể xuất MHTML sang XLSX bằng cách sử dụng Aspose.PDF for C++ , Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for C++ API lập trình bảng tính, bạn có thể chuyển đổi XLSX thành FODS.

API C++ để chuyển đổi MHTML sang FODS

  1. Mở tệp MHTML bằng tham chiếu lớp Document
  2. Chuyển đổi MHTML sang XLSX bằng cách sử dụng hàm thành viên Save
  3. Tải tài liệu XLSX bằng cách sử dụng tham chiếu lớp IWorkbook
  4. Lưu tài liệu sang định dạng FODS bằng hàm thành viên Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh là nuget install Aspose.Total.Cpp '' hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.Cpp ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ download .

Nhận hoặc đặt thông tin tệp MHTML thông qua C++

Aspose.PDF for C++ cũng cho phép bạn nhận thông tin về tài liệu MHTML của mình và cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước quá trình chuyển đổi của mình. Để nhận thông tin cụ thể về tệp của tệp MHTML, trước tiên bạn cần gọi phương thức get_Info () của Document lớp. Khi đối tượng DocumentInfo được truy xuất, bạn có thể nhận các giá trị của các thuộc tính riêng lẻ. Hơn nữa, bạn cũng có thể thiết lập các thuộc tính bằng cách sử dụng các phương thức tương ứng của lớp DocumentInfo.

Lưu định dạng tệp FODS để phát trực tuyến qua C++

Aspose.Cells for C++ cho phép lưu định dạng tệp FODS vào luồng. Để lưu tệp vào một luồng, hãy tạo một đối tượng MemoryStream hoặc FileStream và lưu tệp vào đối tượng luồng đó bằng cách gọi IWorkbook phương thức Save của đối tượng. Chỉ định định dạng tệp mong muốn bằng cách sử dụng kiểu liệt kê SaveFormat khi gọi phương thức Lưu.

Khám phá MHTML Chuyển Đổi Tùy Chọn với C++

Chuyển đổi MHTML S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi MHTML S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi MHTML S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi MHTML S đến MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Chuyển đổi MHTML S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi MHTML S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi MHTML S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi MHTML S đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Chuyển đổi MHTML S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi MHTML S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi MHTML S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi MHTML S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi MHTML S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi MHTML S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi MHTML S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi MHTML S đến DOTM (Tệp mẫu Microsoft Word 2007+)
Chuyển đổi MHTML S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi MHTML S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi MHTML S đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Chuyển đổi MHTML S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi MHTML S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi MHTML S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi MHTML S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi MHTML S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi MHTML S đến XAMLFLOW (Power Automate của Microsoft)
Chuyển đổi MHTML S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi MHTML S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi MHTML S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi MHTML S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi MHTML S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi MHTML S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi MHTML S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi MHTML S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi MHTML S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi MHTML S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi MHTML S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)
Chuyển đổi MHTML S đến SWF (Phim Flash sóng xung kích)