Chuyển đổi định dạng WORD sang JSON thông qua C++

Xuất WORD sang JSON qua C++ mà không sử dụng Microsoft ® Word hoặc Excel

 

Bằng cách sử dụng Aspose.Total for C++ , bạn có thể chuyển đổi định dạng WORD sang JSON trong các ứng dụng C++ của mình. Thứ nhất, bằng cách sử dụng Aspose.Words for C++ , bạn có thể xuất WORD sang HTML. Sau đó, bằng cách sử dụng Aspose.Cells for C++ , bạn có thể chuyển đổi HTML sang định dạng JSON.

Chuyển đổi định dạng WORD sang JSON thông qua C++

  1. Mở tệp WORD bằng tham chiếu lớp Wordument
  2. Chuyển đổi WORD sang HTML bằng cách sử dụng hàm thành viên Save
  3. Tải tài liệu HTML bằng cách sử dụng tham chiếu lớp IWorkbook
  4. Lưu tài liệu sang định dạng JSON bằng hàm thành viên Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt thông qua Bảng điều khiển Trình quản lý Gói của Visual Studio với `` Cài đặt Gói Aspose.Total.Cpp ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ download .

Chuyển đổi WORD được bảo vệ sang định dạng JSON qua C++

Sử dụng API, bạn cũng có thể mở tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu tài liệu WORD đầu vào của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn không thể chuyển đổi nó sang định dạng JSON mà không sử dụng mật khẩu. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng quá tải hàm tạo đặc biệt, chấp nhận một đối tượng LoadOptions. Đối tượng này chứa thuộc tính Mật khẩu, thuộc tính chỉ định chuỗi mật khẩu.

Khám phá WORD Chuyển Đổi Tùy Chọn với C++

Chuyển đổi WORD S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi WORD S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi WORD S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi WORD S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi WORD S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi WORD S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi WORD S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi WORD S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi WORD S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi WORD S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi WORD S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi WORD S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi WORD S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi WORD S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)