Chuyển đổi XLSX sang WORD qua C++ hoặc trực tuyến

Xuất Excel ®; XLSX sang WORD trong các ứng dụng C++ đầy đủ chức năng

Chuyển đổi XLSX sang WORD trên C++

  1. Mở tệp XLSX bằng chức năng thành viên IWorkbook của Factory tham chiếu lớp
  2. Chuyển đổi XLSX sang PDF và đặt SaveFormat thành Pdf
  3. Tải tệp PDF đã chuyển đổi bằng cách sử dụng tham chiếu lớp Wordument
  4. Lưu tài liệu sang định dạng WORD bằng hàm thành viên Save và đặt Word là SaveFormat

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh là nuget install Aspose.Total.Cpp '' hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.Cpp ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ download .

// load the XLSX file using Factory::CreateIWorkbook
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> wkb = Factory::CreateIWorkbook(u"sourceFile.xlsx");
// save XLSX as PDF
wkb->Save(u"pdfOutput.pdf", SaveFormat_Pdf);
// load the PDF file using Wordument class reference
auto word = MakeObject<Wordument>(u"pdfOutput.pdf");
// save wordument in WORD format
word->Save(u"convertedFile.word", SaveFormat::Word);

Khám phá XLSX Chuyển Đổi Tùy Chọn với C++

Chuyển đổi XLSX S đến DOC (Microsoft Word Binary Format)
Chuyển đổi XLSX S đến DOCX (Office 2007+ Word Document)
Chuyển đổi XLSX S đến PPTX (Open XML presentation Format)
Chuyển đổi XLSX S đến PPTX (Open XML presentation Format)
Chuyển đổi XLSX S đến DOC (Microsoft Word Binary Format)

Những gì là XLSX Tập Tin Định Dạng

Tệp XLSX là tệp Sổ làm việc Microsoft Excel Open XML. Các tệp XLSX được sử dụng để lưu trữ dữ liệu bảng tính. Chúng tương tự như tệp XLS nhưng sử dụng định dạng tệp dựa trên XML do Microsoft phát triển. Tệp XLSX được tạo bởi ứng dụng Microsoft Excel. Chúng có thể được mở và chỉnh sửa bằng Microsoft Excel, Apple Numbers và các ứng dụng bảng tính khác. Tệp XLSX lưu trữ dữ liệu trong trang tính chứa các ô được sắp xếp theo hàng và cột. Mỗi ô có thể chứa văn bản, số hoặc công thức. Tệp XLSX cũng hỗ trợ các tính năng như biểu đồ, bảng tổng hợp và định dạng có điều kiện.

Đọc Thêm

Những gì là WORD Tập Tin Định Dạng

Có một số định dạng tệp được liên kết với Microsoft Word, phần mềm xử lý văn bản phổ biến nhất. Các định dạng tệp phổ biến nhất bao gồm DOC (Tài liệu Word), DOCX (Tài liệu XML mở của Word), RTF (Định dạng văn bản có định dạng), TXT (Văn bản thuần túy), PDF (Định dạng tài liệu di động), ODT (Văn bản tài liệu mở) và HTML (Đánh dấu siêu văn bản Ngôn ngữ). Có các định dạng khác ít phổ biến hơn như DOT, DOTM và DOTX, được sử dụng cho các mẫu tài liệu và MHT và MHTML, được sử dụng để lưu các trang web.

Đọc Thêm