API C++ để xuất XPS sang DOTM

Kết xuất XPS thành DOTM trong các ứng dụng C++ mà không yêu cầu bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào

 

Thư viện tự động hóa định dạng tệp Aspose.Total for C++ cho phép nhà phát triển C++ chuyển đổi XPS thành DOTM trong hai bước đơn giản. Trước tiên, bạn có thể sử dụng API Aspose.PDF for C++ để chuyển đổi định dạng tệp XPS sang DOC. Thứ hai, bằng cách sử dụng API xử lý tài liệu Word nâng cao Aspose.Words for C++ , bạn có thể xuất DOC sang DOTM.

API C++ để kết xuất XPS thành DOTM

  1. Mở tệp XPS bằng tham chiếu lớp Document
  2. Chuyển đổi XPS sang DOC bằng cách sử dụng hàm thành viên Save
  3. Tải tệp DOC bằng cách sử dụng tham chiếu lớp Document của Aspose. AdWords API
  4. Lưu tài liệu sang định dạng DOTM bằng hàm thành viên Save

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh là nuget install Aspose.Total.Cpp '' hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total.Cpp ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ download .

// load XPS file with an instance of Document class reference
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.xps");
// save XPS as a DOC 
doc->Save(u"DocOutput.doc", SaveFormat::Doc); 
// load DOC with an instance of Document
System::SharedPtr<Document> wordDoc = System::MakeObject<Document>(u"DocOutput.doc");
// save document as Dotm
wordDoc->Save(u"output.Dotm");  

Thay đổi mật khẩu của tài liệu XPS qua C++

Trong quá trình kết xuất XPS sang DOTM, bạn có thể mở XPS được bảo vệ bằng mật khẩu và cũng có thể thay đổi mật khẩu của nó. Để thay đổi mật khẩu của tệp XPS, bạn phải biết mật khẩu chủ sở hữu của tài liệu đó. Bạn có thể tải tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu bằng Aspose.PDF for C++ bằng cách chỉ định mật khẩu chủ sở hữu của nó và sử dụng phương pháp ChangePasswords để thay đổi mật khẩu.

// load an existing XPS Document
auto doc = MakeObject<Document>(L"input.xps", L"owner");
// change password of XPS Document
doc->ChangePasswords(L"owner", L"newuser", L"newuser");
// save the document
doc->Save(L"output.Doc");

Hạn chế chỉnh sửa tệp DOTM qua C++

Bạn cũng có thể hạn chế chỉnh sửa tệp DOTM bằng cách sử dụng API Aspose. AdWords for C++ . Đôi khi bạn có thể cần giới hạn khả năng chỉnh sửa tài liệu và chỉ cho phép một số hành động nhất định với nó. API cho phép bạn kiểm soát cách bạn hạn chế nội dung bằng cách sử dụng tham số liệt kê ProtectionType . Ví dụ mã sau đây trình bày cách hạn chế chỉnh sửa trong tài liệu để chỉ có thể chỉnh sửa trong các trường biểu mẫu.

// load Doc with an instance of Document
auto doc = System::MakeObject<Document>("input.doc");
// document protection only works when document protection is turned and only editing in form fields is allowed.
doc->Protect(ProtectionType::AllowOnlyFormFields, u"password");
// save the protected document.
doc->Save(u"Protected.Dotm");  

Khám phá XPS Chuyển Đổi Tùy Chọn với C++

Chuyển đổi XPS S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi XPS S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi XPS S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi XPS S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi XPS S đến MD (ngôn ngữ đánh dấu)
Chuyển đổi XPS S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi XPS S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi XPS S đến TXT (Dữ liệu văn bản)
Chuyển đổi XPS S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi XPS S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi XPS S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi XPS S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi XPS S đến DOCM (Tệp Marco Microsoft Word 2007)
Chuyển đổi XPS S đến DOT (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến DOTX (Tệp mẫu Microsoft Word)
Chuyển đổi XPS S đến FLATOPC (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
Chuyển đổi XPS S đến MARKDOWN (Ngôn ngữ đánh dấu nhẹ)
Chuyển đổi XPS S đến ODT (Định dạng tệp văn bản OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến PCL (Ngôn ngữ lệnh máy in)
Chuyển đổi XPS S đến RTF (Định dạng văn bản phong phú)
Chuyển đổi XPS S đến WORDML (Microsoft Word 2003 Xử lý văn bảnML)
Chuyển đổi XPS S đến XAMLFLOW (Power Automate của Microsoft)
Chuyển đổi XPS S đến ODP (Định dạng trình bày OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến OTP (Định dạng chuẩn OpenDocument)
Chuyển đổi XPS S đến POT (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến POTM (Tệp mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến POTX (Bản trình bày mẫu Microsoft PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPS (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPSM (Trình chiếu kích hoạt macro)
Chuyển đổi XPS S đến PPSX (Trình chiếu PowerPoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPT (Thuyết trình Powerpoint)
Chuyển đổi XPS S đến PPTM (Tệp trình bày hỗ trợ macro)

Những gì là XPS Tập Tin Định Dạng

XPS, viết tắt của XML Paper Specification, là một định dạng tệp do Microsoft tạo ra để thể hiện các tài liệu có bố cục cố định. Tệp XPS chứa nội dung và cài đặt in của tài liệu, làm cho chúng phù hợp để duy trì bố cục và hình thức của tài liệu trên các thiết bị và nền tảng khác nhau.

Định dạng XPS dựa trên XML (Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng), một ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng rộng rãi để biểu diễn dữ liệu có cấu trúc. Các tệp XPS đóng gói nội dung tài liệu, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, đồ họa vector và chú thích, ở định dạng XML có cấu trúc. Điều này cho phép dễ dàng giải thích và hiển thị các yếu tố hình ảnh của tài liệu.

Tệp XPS về mặt khái niệm tương tự như tệp PDF (Định dạng Tài liệu Di động) ở chỗ cả hai đều nhằm mục đích cung cấp một cách đáng tin cậy để trình bày và chia sẻ tài liệu trong khi vẫn giữ nguyên định dạng của chúng và bố cục. Tuy nhiên, các tệp PDF đã nhận được sự hỗ trợ rộng rãi hơn trên các ứng dụng phần mềm và thiết bị phần cứng khác nhau, khiến chúng được chấp nhận và tương thích rộng rãi hơn.

Để xem và làm việc với các tệp XPS, Microsoft cung cấp Trình xem XPS như một phần của hệ điều hành Windows . Nhiều ứng dụng và công cụ của bên thứ ba cũng hỗ trợ mở, tạo và chuyển đổi các tệp XPS. Tuy nhiên, so với PDF, phạm vi phần mềm và phần cứng hỗ trợ định dạng XPS có thể hạn chế hơn.

Những gì là DOTM Tập Tin Định Dạng

Định dạng tệp DOTM được liên kết chặt chẽ với Microsoft Word và được sử dụng để lưu trữ tài liệu có chứa macro. Tương tự như định dạng DOCX tiêu chuẩn, các tệp DOTM dựa trên định dạng Open XML, nhưng có thêm khả năng kết hợp các macro VBA (Visual Basic for Applications). Các macro này là các chương trình nhỏ tự động hóa các tác vụ trong tài liệu Word, cho phép tùy chỉnh và chức năng nâng cao.

Tệp DOTM đóng vai trò là mẫu trong Microsoft Word, cung cấp cấu trúc, định dạng và macro được xác định trước có thể được sử dụng trong tạo tài liệu mới. Khi mẫu DOTM được sử dụng, macro trong mẫu có thể được thực thi để thực hiện các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như tự động hóa các tác vụ lặp lại hoặc thêm nội dung động.

Để làm việc với tệp DOTM, bạn cần có chương trình xử lý văn bản hỗ trợ định dạng Open XML và thực thi macro, chẳng hạn như Microsoft Word hoặc phần mềm tương thích khác. Mở tệp DOTM sẽ tạo một tài liệu mới dựa trên mẫu, bao gồm các macro được xác định trước. Sau đó, người dùng có thể sử dụng hoặc sửa đổi macro nếu cần cho các yêu cầu cụ thể của họ.

Điều quan trọng là phải thận trọng khi làm việc với các tệp DOTM vì macro có thể chứa mã độc hại. Để đảm bảo tính bảo mật của tài liệu, bạn chỉ nên mở các tệp DOTM từ các nguồn đáng tin cậy và sử dụng các biện pháp chống vi-rút thích hợp.

Định dạng tệp DOTM cung cấp một phương tiện hiệu quả để tạo và sử dụng các mẫu tài liệu có macro được nhúng, nâng cao năng suất và khả năng tùy chỉnh trong Microsoft Word. Bằng cách tận dụng sức mạnh của macro, người dùng có thể tự động hóa các tác vụ, hợp lý hóa quy trình công việc và điều chỉnh tài liệu của họ để đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Định dạng L và có thể được mở bằng Word và các ứng dụng xử lý văn bản khác.