HTML JPG PDF XML DOCM
Aspose.Total for .NET
ODP

Chuyển đổi DOCX sang ODP bằng C# hoặc trực tuyến

Xây dựng ứng dụng chuyển đổi Microsoft Word DOCX sang PowerPoint ODP trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Cách chuyển DOCX sang ODP bằng C#

Để tự động hóa quy trình chuyển đổi hàng loạt tệp Word docx sang PowerPoint odp của bản trình bày, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose. AdWords for .NETAspose.Slides cho các API .NET . Trước đây là một API xử lý văn bản để xử lý hoặc thao tác các tài liệu Microsoft Word. Trong khi, cái thứ hai là một API thao tác trình bày cho phép bạn tạo hoặc sửa đổi các trang trình bày Microsoft PowerPoint. Cả hai API đều là một phần của gói Aspose.Total cho .NET . Bạn có thể trực tiếp tải xuống từ Nuget hoặc có thể sử dụng các lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Total

Các bước chuyển đổi DOCX sang ODP qua C#

 1. Thêm tham chiếu của Aspose.Total cho .NET
 2. Tải tệp DOCX bằng lớp Aspose.Words.Document
 3. Lưu tài liệu DOCX thành HTML
 4. Tạo đối tượng Aspose.Slides.Presentation
 5. Nhập nội dung HTML trong khung văn bản của bất kỳ hình dạng trang chiếu nào bên trong bản trình bày
 6. Lưu tài liệu bằng Aspose.Slides.Presentation.Save(“output.odp”, SaveFormat.Odp)

Yêu cầu chuyển đổi

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin Platforms.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose. AdWords dành cho .NET & amp; Aspose.Slides cho .NET DLL hoặc Aspose.Total cho .NET DLL được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Mẫu mã này cho thấy cách chuyển đổi DOCX sang ODP bằng C#

// Load the Single Page Microsoft Word DOCX file
Aspose.Words.Document docx = new Aspose.Words.Document("sourceWordFile.docx");

// Save DOCX file to HTML 
docx.Save("filepath\\test.html", SaveFormat.Html);

// To convert multi pages DOCX documents, export each page to HTML separately using Aspose.Words and then use the below code to convert to ODP.

using (Presentation odp = new Presentation()){

	// Access the default first slide of presentation
	ISlide slide = pres.Slides[0];

	// Adding the AutoShape to accomodate the HTML content 
	// Adjust it as of your need
	IAutoShape ashape = slide.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 10, 10, pres.SlideSize.Size.Width - 20, pres.SlideSize.Size.Height - 10);

	ashape.FillFormat.FillType = FillType.NoFill;

	// Adding text frame to the shape
	ashape.AddTextFrame("");

	// Clearing all paragraphs in added text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.Clear();

	// Loading the HTML file using stream reader
	TextReader tr = new StreamReader("filepath\\test.html");

	// Adding text from HTML stream reader in text frame
	ashape.TextFrame.Paragraphs.AddFromHtml(tr.ReadToEnd());

	// Save the ODP Presentation
	odp.Save("filepath\\pres.odp", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Odp);
 

Công cụ chuyển đổi trực tuyến từ DOCX sang ODP

Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi DOCX sang ODP

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOCM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant ODP file.

Các câu hỏi thường gặp

 • Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi DOCX sang ODP trực tuyến?
  App chuyển đổi DOCX Online đã được tích hợp bên trên. Để sử dụng ứng dụng này, bạn có thể thêm tệp DOCX của mình bằng cách kéo và thả tệp vào vùng màu trắng được chỉ định hoặc bằng cách nhấp vào bên trong khu vực để nhập tài liệu. Tiếp theo, nhấn nút Convert để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Sau khi quá trình chuyển đổi DOCX sang ODP hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp mới được chuyển đổi của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột và tệp sẽ có sẵn cho bạn ở dạng tệp ODP.
 • Mất bao lâu để chuyển đổi DOCX?
  Trình chuyển đổi trực tuyến này hoạt động nhanh chóng nhưng chủ yếu phụ thuộc vào kích thước của tệp DOCX được chuyển đổi. Đối với các tệp DOCX nhỏ, quá trình chuyển đổi sang ODP có thể được hoàn tất trong vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn đã tích hợp mã chuyển đổi trong ứng dụng .NET, tốc độ chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào mức độ ứng dụng của bạn đã được tối ưu hóa cho quá trình chuyển đổi.
 • Có an toàn khi chuyển đổi DOCX sang ODP bằng trình chuyển đổi Aspose.Total miễn phí không?
  Tất nhiên rồi! Khi quá trình chuyển đổi DOCX sang ODP hoàn tất, liên kết tải xuống cho tệp ODP mới được chuyển đổi sẽ khả dụng ngay lập tức. Nó cũng đảm bảo sự an toàn của quá trình chuyển đổi, vì tất cả các tệp đã tải lên, bao gồm cả tệp DOCX, đều hoàn toàn an toàn và sẽ bị xóa khỏi hệ thống sau 24 giờ. Hơn nữa, các liên kết tải xuống sẽ ngừng hoạt động sau khoảng thời gian này, đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ các tệp của bạn. Ứng dụng tích hợp được sử dụng miễn phí và được thiết kế cho mục đích thử nghiệm để người dùng có thể đánh giá kết quả trước khi tích hợp mã vào dự án của họ.
 • Tôi nên sử dụng trình duyệt nào để chuyển đổi DOCX?
  Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web hiện đại nào, chẳng hạn như Google Chrome, Firefox, Opera hoặc Safari để chuyển đổi DOCX sang ODP trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn đang phát triển ứng dụng dành cho máy tính để bàn, API chuyển đổi Aspose.Total DOCX được khuyên dùng để xử lý trơn tru và hiệu quả.

Khám phá DOCX Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi DOCX S đến CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi DOCX S đến DIF (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DOCX S đến EXCEL (Định dạng tệp bảng tính)
Chuyển đổi DOCX S đến FODS (OpenDocument Bảng tính XML phẳng)
Chuyển đổi DOCX S đến ODS (Bảng tính OpenDocument)
Chuyển đổi DOCX S đến SXC (Bảng tính StarOffice Calc)
Chuyển đổi DOCX S đến TSV (Các giá trị được phân tách bằng tab)
Chuyển đổi DOCX S đến XLAM (Phần bổ trợ hỗ trợ Macro của Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLS (Định dạng nhị phân Microsoft Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSB (Sổ làm việc nhị phân Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSM (Bảng tính hỗ trợ macro)
Chuyển đổi DOCX S đến XLSX (Mở sổ làm việc XML)
Chuyển đổi DOCX S đến XLT (Mẫu Excel 97 - 2003)
Chuyển đổi DOCX S đến XLTM (Mẫu hỗ trợ macro Excel)
Chuyển đổi DOCX S đến JSON (Tệp ký hiệu đối tượng JavaScript)