HTML JSON XML SVG POWERPOINT
EXCEL

Chuyển đổi EXCEL sang POWERPOINT qua C#

Xuất Excel & reg; EXCEL sang POWERPOINT trên Nền tảng .NET Framework, .NET Core, Mono hoặc Xamarin

Chuyển đổi EXCEL sang POWERPOINT trên .NET

  1. Mở tệp EXCEL bằng lớp Workbook
  2. Chuyển đổi EXCEL sang PDF và đặt SaveFormat thành Tự động
  3. Tải tệp PDF đã chuyển đổi bằng lớp Tài liệu
  4. Lưu tài liệu sang định dạng POWERPOINT bằng phương pháp Save và đặt Powerpoint là SaveFormat

Yêu cầu chuyển đổi

Cài đặt từ dòng lệnh dưới dạng nuget install Aspose.Total '' hoặc thông qua Package Manager Console của Visual Studio với Install-Package Aspose.Total ‘’.

Ngoài ra, tải trình cài đặt MSI ngoại tuyến hoặc DLL trong tệp ZIP từ tải xuống .

.NET C# Code cho chuyển đổi EXCEL sang POWERPOINT

// load the EXCEL file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.excel");
// save EXCEL as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Powerpointument class
var powerpointument = new Aspose.Pdf.Powerpointument("pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpointument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Khám phá EXCEL Chuyển Đổi Tùy Chọn với .NET

Chuyển đổi EXCEL S đến DOC (Định dạng nhị phân Microsoft Word)
Chuyển đổi EXCEL S đến DOCX (Văn phòng 2007+ Tài liệu Word)
Chuyển đổi EXCEL S đến PPTX (Định dạng bản trình bày XML mở)
Chuyển đổi EXCEL S đến WORD (Định dạng tệp xử lý văn bản)