Chuyển đổi PNG sang ICS bằng Python

Chuyển đổi PNG sang ICS trong Ứng dụng Python của bạn mà không cần cài đặt Microsoft Word ® hoặc Outlook.

 

Đối với một nhà phát triển Python, ai đang cố gắng thêm tính năng chuyển đổi PNG sang ICS trong ứng dụng? Aspose.Total for Python via .NET API có thể giúp tự động hóa quá trình chuyển đổi. Đó là một gói đầy đủ các API khác nhau xử lý các định dạng khác nhau bao gồm cả các định dạng Email, Hình ảnh và Microsoft Word. Các API Aspose.Words for Python via .NETAspose.Email for Python via .NET là một phần của gói Aspose.Total for Python via .NET giúp việc chuyển đổi này trở nên dễ dàng bằng Python. Đó là một quy trình gồm hai bước, trước tiên hãy tải tệp PNG và hiển thị nó thành HTML thông qua Aspose.Words for Python via .NET . Thứ hai, tải HTML đã chuyển đổi bằng Aspose.Email for Python via .NET và lưu nó thành định dạng ICS.

Cách chuyển PNG sang ICS bằng Python

  • Mở tệp PNG nguồn bằng lớp Document
  • Gọi phương thức save trong khi chỉ định đường dẫn tệp HTML đầu ra và các tùy chọn Lưu HTML có liên quan dưới dạng tham số. Vì vậy, tệp PNG của bạn được chuyển đổi thành HTML theo đường dẫn được chỉ định
  • Bây giờ Tải tệp HTML đã lưu bằng MailMessage.load
  • Gọi phương thức lưu với đường dẫn tệp có liên quan. Vì vậy, cuối cùng PNG được chuyển đổi

Yêu cầu chuyển đổi

  • Để chuyển đổi PNG sang ICS, cần có Python 3.5 trở lên
  • Tham chiếu các API trong dự án trực tiếp từ PyPI ( Aspose.WordsAspose.Email )
  • Hoặc sử dụng lệnh pip sau pip install aspose.words '' và pip install Aspose.Email-for-Python-via-NET ’’ ''
  • Hơn nữa, hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm cho WordsEmail ) và cho Linux, hãy kiểm tra các yêu cầu bổ sung cho gcc và libpython và làm theo hướng dẫn từng bước INSTALL
 

Lưu PNG thành ICS bằng Python

 

Khám phá PNG Chuyển Đổi Tùy Chọn với Python

Chuyển đổi PNG S đến EMLX (Tin nhắn Apple Mail)
Chuyển đổi PNG S đến MBOX (Tệp hộp thư email)
Chuyển đổi PNG S đến MSG (Tệp mục tin nhắn Outlook)
Chuyển đổi PNG S đến OFT (Mẫu tệp Outlook)
Chuyển đổi PNG S đến OST (Bảng Lưu trữ Ngoại tuyến Outlook)
Chuyển đổi PNG S đến PST (Bảng lưu trữ cá nhân Outlook)