Chuyển đổi HTML thành PDF trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành PDF

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ HTML sang PDF Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, PDF và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Chuyển đổi HTML thành PDF bằng cách sử dụng C++

Cần phải chuyển đổi HTML PDF file lập trình? Với C++ for C++, bạn có thể chuyển đổi HTML thành PDF chỉ bằng một vài dòng mã C++.

Chúng tôi C++ API tạo PDF từ HTML với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra chất lượng cao nhất HTML sang PDF ngay trong trình duyệt của bạn. Một mạnh mẽ C++ chuyển đổi API cho phép chuyển HTML file với nhiều định dạng phổ biến.

Lưu HTML dưới dạng PDF trong C++

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi HTML thành PDF trong C++.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một HTML file vào PDF định dạng. Đọc HTML từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng PDF, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng PDF Đối với cả việc đọc HTML PDF bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng PDF đầu ra sẽ giống với tài liệu HTML.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi định dạng HTML sang PDF
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html");
doc->Save(u"Output.pdf");
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.pdf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.pdf", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.pdf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.html"); shape->get_ImageData()->Save(u"Output.pdf");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành PDF

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
  3. Mở tệp HTML C++.
  4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF.
  5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là PDF.

C++ thư viện để chuyển đổi HTML thành PDF

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

  • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
  • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.