Chuyển đổi TIFF thành PDF trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi TIFF thành PDF

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ TIFF sang PDF Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất TIFF, PDF và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Chuyển đổi TIFF thành PDF trong C++

Cần phải chuyển đổi một TIFF ảnh để PDF tập lập trình? Với Aspose.Words for C++ bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi TIFF thành PDF chỉ với một vài dòng mã C++.

Xử lý hình ảnh hiện đại C++ API tạo PDF từ TIFF với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của TIFF sang PDF ngay trong trình duyệt. C++ mạnh mẽ cho phép chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tài liệu phổ biến.

Lưu TIFF dưới dạng PDF trong C++

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi TIFF thành PDF trong C++.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một TIFF hình ảnh vào PDF định dạng. Đọc TIFF từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng PDF, chỉ định định dạng tài liệu được yêu cầu bằng phần mở rộng PDF Đối với cả cách đọc TIFF PDF bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. PDF đầu ra sẽ giống với hình ảnh TIFF.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi định dạng TIFF sang PDF
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>();
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

builder->InsertImage(u"Input.tiff");

doc->Save(u"Output.pdf");
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.tiff"); doc->Save(u"Output.pdf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.tiff"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.pdf", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.tiff"); doc->Save(u"Output.pdf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.tiff"); shape->get_ImageData()->Save(u"Output.pdf");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi TIFF thành PDF

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
  3. Mở tệp TIFF C++.
  4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF.
  5. Nhận kết quả của TIFF chuyển đổi là PDF.

C++ thư viện để chuyển đổi TIFF thành PDF

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

  • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
  • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.